פתיחת התפריט הראשי

בעילת קטינה הוא כינוי משפטי למספר עבירות מין העוסקות בקיום יחסי מין עם קטינים. במשפט הישראלי המונח "בעילת קטינה" מיוחד רק לעבירה לפי סעיף 346 לחוק העונשין העוסקת בבעילה אסורה בהסכמה, אך ישנן עבירות נוספות המתייחסות ליחסי מין עם קטינים שלעיתים מתייחסים אליהן בשיח הציבורי כ"בעילת קטינה".

בחלק מהמדינות, קיום יחסי מין עם קטינים מתחת לגיל ההסכמה נחשב בכל מקרה לאונס ומכונה אונס סטטוטורי. החוק במדינת ישראל מבחין בין כמה וכמה מצבים בהם מעורבים קטינים ביחסי מין, ובין כמה וכמה דרגות חומרה. כן רואה החוק את העובדה כי עבירה פלילית בוצעה כנגד קטין, כנסיבה מחמירה המביאה להחמרה בעונש, או להחמרה אחרת, כגון הארכת תקופת ההתיישנות. כן חלה על בעלי מקצועות מסוימים, כגון עובדים סוציאליים, חובת דיווח, כאשר הם מגלים כי נעברה עבירה מסוג זה כלפי קטין. המונח "קטין" על פי החוק הישראלי בעבירות אלו הוא גמיש, ויכול להגיע בנסיבות מסויימות עד ל-21 שנים.

בעילה

בעילה מוגדרת בסעיף 345(ג) לחוק העונשין כהחדרת איבר מאברי הגוף או חפץ לפות האישה. החוק הישראלי מבחין בין מספר שלבים בהתבגרותה של האישה, ומדרג את העבירות הכרוכות בבעילת קטינה (עד לגיל 21) על פי חומרתן -

  • בעילת קטינה מתחת לגיל 14 אסורה בכל הנסיבות, והיא קרויה אונס סטטוטורי. ההתייחסות אליה היא בסעיף 345(א)(3) לחוק העונשין, שכותרתו "אינוס". המדובר בחזקה לפיה קטינה מתחת לגיל 14 אינה יכולה להסכים לקיים יחסי מין. הסכמתה או אי הסכמתה של הקטינה אינה מעלה ואינה מורידה, ובכל מקרה בו תוכח בעילת קטינה מתחת לגיל 14, ייאשם הבועל באינוס, עבירה שעונשה 16 שנות מאסר. מקרה נוסף של אונס סטטוטורי הוא בעילת קטינה עד לגיל 21 בידי בן משפחתה, גם בהסכמתה, וזאת על פי סעיף 351 לחוק.
  • בעילת קטינה בין גיל 14 לגיל 16 אסורה אף היא, על פי סעיף 346 לחוק העונשין, אך כאן יש משמעות להסכמת הקטינה. אם זו הסכימה לקיים יחסי מין, הרי שזו בעילה אסורה בהסכמה, שעונשה מאסר חמש שנים. מבחינה משפטית טכנית, זו העבירה היחידה המכונה "בעילת קטינה". על פי סעיף 353 לחוק העונשין, תהא זו הגנה טובה מפני אישום בעבירה זו אם הקטינה הסכימה לקיים יחסי מין, אם הפרש השנים בינה ובין בן הזוג הוא פחות משלוש שנים, ואם הדבר נעשה במסגרת יחסי רעות וללא ניצול מרות.
  • קטינה שגילה למעלה מ-16 ופחות מ-18, כשירה, על פי החוק, לקיים יחסי מין בהסכמה, פרט אם אלו נעשים תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, או הבטחת שווא לנישואים.

מעשה סדום

החוק מגן רק על קטינה מפני בעילה, ואינו עוסק בקטין. סעיף 347(ג) לחוק העונשין מגדיר כמעשה סדום החדרת כל איבר או חפץ לפי הטבעת של אדם, או החדרת הפין לפיו. הסעיף חל בצורה שווה על נשים ועל גברים. חוק העונשין מחיל על ביצוע מעשה סדום את אותו המדרג הגילאי שהוא מחיל על בעילה.

מעשה מגונה

החוק אוסר על ביצוע מעשה מגונה, המוגדר כמעשה שנעשה לשם גירוי, ביזוי או סיפוק מיניים, בקטין, אף בהסכמתו, בנסיבות מסוימות. על פי סעיף 348, העושה מעשה מגונה באדם שטרם מלאו לו 14 שנים, דינו מאסר שבע שנים, והעושה מעשה מגונה בקטין שטרם מלאו לו 16 שנים תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, דינו מאסר ארבע שנים, והעושה מעשה מגונה בפומבי בפני אדם שטרם מלאו לו 16 שנים, דינו מאסר שלוש שנים.

בעילת קטינה כנסיבה מחמירה

על פי סעיף 346 לחוק העונשין, אם מעשה אונס בוצע בקטינה, שגילה פחות מ-16 שנים, הרי שזו נסיבה מחמירה שיש בה כדי להחמיר את העונש מ-16 שנים ל-20 שנים. כך גם, בהתאמה, בנוגע למעשה סדום ומעשה מגונה, ולעבירות בתוך המשפחה. עבירות מין בקטינים בתוך המשפחה (בנוסף לכל עבירות האונס) נושאות גם עונש מינימלי שלא יפחת מרבע העונש המקסימלי, ולא ירוצה כולו במאסר על תנאי, אלא יש צורך בתקופת מאסר בפועל.

התיישנות

מניין ההתיישנות בעבירת מין שנעברה בקטין מתחיל בהגיעו לגיל 18 ואורכו עשר שנים בגין פשע וחמש שנים בגין עוון. יחד עם זאת, אם בוצעה העבירה על ידי קרוב משפחה או אחראי, יחל מניין ההתיישנות בהגיעו לגיל 28.

נישואים

בעילת קטינה בהסכמה היא אכן אסורה, על פי החוק, רק במקרה בו הבועל אינו נשוי לקטינה. מכאן שהחוק צופה מצב בו קטינה שגילה פחות מ-16 תהיה נשואה. על פי חוק גיל הנישואין, תש"י-1950, אין לערוך נישואין או קידושין של נער או נערה שלא מלאו להם 17 שנים. כל המעורב בטקס מסוג זה, לרבות בני הזוג, עורך הנישואין והורי הקטינים, דינו מאסר שנתיים. עם זאת, במקרים מיוחדים הנדונים בחוק רשאי בית המשפט לענייני משפחה להתיר נישואי קטינים.

קישורים חיצוניים

ראו גם