עבירות מין בישראל

מתוך ויקיסקס
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

בישראל מוגדרות מרבית עבירות המין בחוק העונשין, פרק י' - פגיעות בגוף, סימן ה' - עבירות מין, וכן בחוקים, פרקים וסעיפים נוספים, כגון החוק למניעת הטרדה מינית וחוק איסור צריכת זנות.

שימו לב - לא מדובר בהעתק מדויק של לשון החוק, אותו ניתן למצוא באתר הזה והזה, אלא בניסוח ברור יותר של כוונת המחוקק.

תוכן עניינים

חוק העונשין

סעיף 345: אינוס

Postscript-viewer-blue svg.png ערך מורחב – אונס

א. הבועל, כלומר המחדיר איבר (כגון פין או אצבע) או חפץ לפות של אישה מעל גיל 18 -

 1. שלא בהסכמתה החופשית; או
 2. בהסכמת האישה, שהושגה במרמה לגבי זהות העושה או מהות המעשה; או
 3. כשהאישה היא קטינה מתחת לגיל 14, גם אם היא מסכימה; או
 4. תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האישה, או מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה חופשית; או
 5. תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה, אם בשל מחלתה או בשל הליקוי בשכלה לא הייתה הסכמתה לבעילה הסכמה חופשית.
הרי הוא אונס ודינו - מאסר 16 שנים.

ב. על אף האמור לעיל, יהיה הדין מאסר 20 שנים, אם האונס נעשה באחת מהנסיבות הבאות:

 1. בקטינה מתחת לגיל 16 שלא בהסכמתה החופשית.
 2. בקטינה מתחת לגיל 16 בהסכמתה במרמה.
 3. בקטינה מתחת לגיל 16 תוך ניצול מצב של חוסר הכרה.
 4. בחולת נפש או לקויה בשכלה מתחת לגיל 16.
 5. באיום בנשק חם או קר.
 6. תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית או הריון.
 7. תוך התעללות פיזית באישה לפני המעשה, בזמן המעשה או אחריו.
 8. באונס קבוצתי.

סעיף 346: בעילה אסורה בהסכמה

Postscript-viewer-blue svg.png ערך מורחב – בעילה אסורה בהסכמה

א. הבועל קטינה (כולל החדרת אצבע או חפץ לפות של אישה) במקרים הבאים, דינו - מאסר 5 שנים:

 1. קטינה בין הגילאים 14-16 (שאינם נשואים).
 2. קטינה בין הגילאים 16-18 תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, או תוך הבטחת שווא לנישואין.
 3. בעילת קטינה בין הגילאים 16-18 על ידי פסיכולוג, פסיכיאטר או עובד סוציאלי או מי שמתחזה לאחד מאלה, במהלך התקופה שבה ניתן לקטינה טיפול נפשי על ידו.

ב. הבועל אישה מעל גיל 18 תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או עקב הבטחת שווא לנישואין תוך התחזות כפנוי למרות היותו נשוי, דינו - מאסר 3 שנים.

סעיף 347: מעשה סדום

Postscript-viewer-blue svg.png ערך מורחב – מעשה סדום

א. העושה מעשה סדום (החדרת פין, אצבע או חפץ לפי הטבעת של גבר או אישה, או החדרת הפין או הצמדת הפות לפיו של גבר או אישה) בתנאים הבאים, דינו - מאסר 5 שנים:

 1. מעשה סדום בקטין בין הגילאים 14-16.
 2. מעשה סדום בקטין בין הגילאים 16-18 תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה.
 3. מעשה סדום בקטין בין הגילאים 16-18 על ידי פסיכולוג, פסיכיאטר או עובד סוציאלי, או מי שמתחזה לאחד מאלה, במהלך התקופה שבה ניתן לאותו אדם טיפול נפשי על ידו.

א1. העושה מעשה סדום באדם מעל גיל 18 תוך ניצול מרות ביחסי עבודה, דינו - מאסר 3 שנים.

ב. המבצע מעשה סדום בגבר או באישה באחד המצבים להלן, דינו כדין אונס, כלומר מאסר 16 שנים:

 1. שלא בהסכמתו החופשית.
 2. בהסכמה שהושגה במרמה לגבי זהות העושה או מהות המעשה.
 3. כשהילד או ילדה הוא קטין מתחת לגיל 14, גם אם הקטין מסכים.
 4. תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו הוא שרוי, או מצב אחר המונע ממנו לתת הסכמה חופשית; או
 5. תוך ניצול היותו חולה נפש או לקוי בשכלו, אם בשל מחלתו או בשל הליקוי בשכלו לא הייתה הסכמתו לבעילה הסכמה חופשית.

סעיף 347א: יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל

מטפל נפשי (מי שעוסק, או שמציג את עצמו כעוסק, במתן טיפול נפשי, כמשלח יד או מכוח תפקיד) הבועל או המבצע מעשה סדום באדם שגילו מעל 18, במהלך התקופה שבה ניתן להם טיפול נפשי על ידו ועד תום 3 שנים מסיום הטיפול, תוך ניצול תלות נפשית ממשית בו שמקורה בטיפול שניתן להם על ידו, דינו - מאסר 4 שנים.

סעיף 348: מעשה מגונה

Postscript-viewer-blue svg.png ערך מורחב – מעשה מגונה
 1. המבצע מעשה מגונה (מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים) באדם באחת הנסיבות המנויות בסעיף 345(א)(2) עד (5) לעיל, דינו - מאסר 7 שנים, או באחת הנסיבות המנויות בסעיף 345(ב)(1) עד (8), דינו - מאסר 10 שנים.
 2. המבצע מעשה מגונה תוך שימוש בכוח או הפעלת אמצעי לחץ אחרים, או תוך איום באחד מאלה, כלפי האדם או כלפי זולתו, דינו - מאסר 7 שנים.
 3. המבצע מעשה מגונה באדם בלא הסכמתו אך שלא בנסיבות כאמור לעיל, דינו - מאסר 3 שנים.
 4. המבצע מעשה מגונה בקטין בין הגילאים 14-18 תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות, דינו - מאסר 4 שנים.
 5. מטפל נפשי המבצע מעשה מגונה באדם מעל גיל 18 בנסיבות המפורטות בסעיף 347א, דינו - מאסר 3 שנים.
 6. המבצע מעשה מגונה באדם מעל גיל 18 תוך ניצול מרות ביחסי עבודה, דינו - מאסר שנתיים.

סעיף 349: מעשה מגונה בפומבי

Postscript-viewer-blue svg.png ערך מורחב – מעשה מגונה בפומבי
 1. המבצע מעשה מגונה בפומבי בפני אדם אחר, ללא הסכמתו, דינו - מאסר שנה.
 2. המבצע מעשה מגונה בפומבי בפני אדם אחר תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות, דינו - מאסר שנה.
 3. המבצע, בכל מקום שהוא, מעשה מגונה בפני קטין מתחת לגיל 16, דינו - מאסר 3 שנים.

סעיף 351: עבירות מין במשפחה ובידי אחראי על חסר ישע

 1. האונס לפי סעיף 345(א) או מבצע מעשה סדום לפי סעיף 347(ב) באדם שהוא קטין מתחת לגיל 18, והוא בן משפחתו, דינו - מאסר 20 שנים.
 2. האונס לפי סעיף 345(א) או מבצע מעשה סדום לפי סעיף 347(ב) באדם שהוא קטין חסר ישע מתחת לגיל 18, והוא אחראי עליו, דינו - מאסר 20 שנים.
 3. הבועל או המבצע מעשה סדום באדם בין הגילאים 14-21 והוא בן משפחתה, דינו - מאסר 16 שנים.
 4. המבצע מעשה מגונה בקטין מתחת לגיל 18 והוא בן משפחתו (או באדם שהוא חסר ישע והוא אחראי עליו), דינו 5 עד 15 שנה, בתלות בחומרת העבירה.
 5. המבצע מעשה מגונה בפני קטין, בכל מקום שהוא, והוא בן משפחתו, דינו - מאסר 4 שנים.
 6. המבצע מעשה מגונה בפומבי בפני חסר ישע והוא אחראי עליו, דינו - מאסר שנתיים.

בהגדרת "אחראים" ו"בן משפחה" נכללו גם האנשים הבאים: הורי משפחת אומנה וקרובי משפחתם, אח ואחות חורגים, הורה, בן זוגו של הורה אף אם אינו נשוי לו, סב או סבתא. בנוסף, מי שגילו מעל 15 והוא אחד מאלה: אח או אחות; אח או אחות חורגים; דוד או דודה; גיס או גיסה; בנו, בתו, אחיו או אחותו של הורי משפחת אומנה ובן זוגו של כל אחד מאלה; אחיו או אחותו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה.

סעיף 353: סייג לאחריות פלילית

בעבירות אינוס ומעשה סדום לפי סעיפים 346 ו-347 לעיל, תהא זו הגנה לנאשם שהבדל הגילאים בינו לבין הקטין אינו עולה על 3 שנים, אם הקטין הסכים למעשה ואם המעשה נעשה במהלך יחסי רעות רגילים וללא ניצול מעמדו של הנאשם.

סעיף 354: סייג להתיישנות עבירות מין בקטין

בעבירות שנעברו בקטין, יחל מניין תקופת ההתיישנות ביום שמלאו לו 18 שנים ולמשך 10 שנים במקום 7.

סעיפים 313-314: הפסקת הריון

הגורם להפסקת הריון של אישה ביודעין, בכל דרך, דינו - מאסר 5 שנים או קנס. למרות זאת, רופא נשים יכול להפסיק הריון אם הפסקת ההריון נעשתה במוסד רפואי מוכר באישור מראש מהוועדה הרפואית של בית חולים.

סעיף 350: גרם מעשה

Postscript-viewer-blue svg.png ערך מורחב – גרם מעשה

לעניין עבירות מין, אין הבדל בין עשיית המעשה או לבין גרימת המעשה (גם על ידי אחרים ואף על ידי הקורבן עצמו).

סעיף 199: סרסרות למעשי זנות

א. אלו דינם מאסר 5 שנים:

 1. סרסור
 2. המקבל כסף ביודעין, שמקורו בסרסרות.

ב. סרסר אדם בבן זוגו, בילדו או בילדו החורג, דינו - מאסר 7 שנים.

ג. סרסר אדם תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או השגחה, דינו - מאסר 7 שנים.

לעניין סעיף זה, אין זה משנה אם:

 1. אם הדבר שקיבל הסרסור היה כסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת.
 2. אם קיבל את הדבר מזונה או מאדם אחר.
 3. אם קיבל שכר בעד שירות אחר מהזונה בזמן היותו סרסור.

סעיף 200: חזקת סרסרות

סרסור הוא כל אחד מאלו אלא אם הוכח שלא:

 1. גבר שגר עם זונה.
 2. גבר שחי על חשבונה של זונה.
 3. גבר אשר מסתובב עם זונה בדרך קבע.
 4. גבר שמשתמש בפיקוחו או בהשפעתו עליה בדרך שיש בה כדי לסייע לזונה או להכריחה לזנות.

סעיף 201: הבאת אדם לידי מעשה זנות

הגורם לאדם לבצע מעשה זנות עם אדם אחר, דינו - מאסר 5 שנים.

סעיף 202: הבאת אדם לידי עיסוק בזנות

הגורם לאדם אחר לעסוק בזנות, דינו - מאסר 7 שנים.

סעיף 203: נסיבות מחמירות לסרסורים

א. נעברה עבירה לפי סעיפים 201 או 202 תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או השגחה, או תוך ניצול מצוקה כלכלית או נפשית, דינו - מאסר 10 שנים.

ב. נעברה עבירה לפי סעיפים 201 או 202 באחת מנסיבות אלה, דינו - מאסר 16 שנים:

 1. תוך שימוש בכוח, או הפעלת אמצעי לחץ אחרים, או תוך איום בכוח או בהפעלת אמצעי לחץ אחרים.
 2. תוך ניצול מצב המונע את התנגדותה של הזונה או תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה.
 3. בהסכמה שהושגה במרמה.

סעיף 203ב: ניצול קטינים לזנות

א. נעברה עבירה לפי סעיפים 199, 201, 202 או 203 בקטין מעל גיל 14, דינו של עובר העבירה מאסר ממושך יותר, של בין 7 ל-20 שנים.

ב. נעברה עבירה לפי סעיפים 199, 201, 202 או 203 בקטין מעל גיל 14, בידי האחראי עליו (בן משפחה, מורה וכו'), יוכפל עונשו, אך לא יותר מ-20 שנים.

ג. נעברה עבירה לפי סעיפים 199, 201, 202 או 203 בקטין מתחת לגיל 14, יוכפל עונשו, אך לא יותר מ-20 שנים.

סעיף 203ג: איסור צריכת מעשה זנות מקטין

המקבל שירות של זנות מקטין, דינו - מאסר 5 שנים.

סעיף 203ד: נטל ההוכחה לגבי גיל בן הזוג

הטוען שלא ידע את גילו של האדם שבו או שלגביו נעברה עבירה - עליו הראיה, למעט לגבי החזקת תמונות פדופיליות לפי סעיף 214.

סעיף 204: החזקת בית זונות

מי שמחזיק או מנהל מקום, לרבות כלי רכב וכלי שיט, לשם עיסוק בזנות, דינו - מאסר 5 שנים.

סעיף 205: השכרת בית זונות

מי שמשכיר או מחדש שכירות של מקום, לרבות כלי רכב וכלי שיט, ביודעו שהוא משמש או ישמש למעשי זנות, דינו - מאסר חצי שנה. אותו העונש ייגזר על מי שלא הפסיק השכרתו של מקום לאחר שנודע לו שהוא משמש למעשי זנות, על אף שיש בידו זכות להפסיקה ולתבוע פינוי בשל כך.

סעיף 205א: איסור פרסום ומסירת מידע בדבר זנות של קטין

המפרסם שירותי זנות של קטין, דינו - מאסר 5 שנים או קנס, ואם נעברה העבירה על ידי חברה – כפל קנס. לעניין זה, אין זה משנה אם השירות ניתן בישראל או מחוצה לה, אם המידע התייחס לקטין מסוים אם לא, או אם הפרסום מציין שנותן השירות הוא קטין או לא.

סעיף 205ג: איסור פרסום בדבר שירותי זנות של בגיר

המפרסם שירותי זנות, כשנותן השירות אינו קטין, דינו - מאסר 3 שנים או קנס, ואם נעברה העבירה על ידי חברה – כפל קנס.

סעיף 208: מגורי קטין בבית זנות

המאפשר לקטין שגילו בין 2 עד 17 הנתון למשמורתו או להשגחתו, שיגור בבית זנות או שיבקר בו תכופות, דינו - מאסר 3 שנים.

סעיף 214: פרסום והצגת תועבה

א. העושה אחת מאלה, דינו – מאסר 3 שנים:

 1. מפרסם פורנוגרפיה או עורך פורנוגרפיה לצורכי פרסום.
 2. מציג, מארגן או מפיק פורנוגרפיה במקום ציבורי.
 3. מציג, מארגן או מפיק פורנוגרפיה במקום פרטי, למעט מקום המשמש למגורים או המשמש קבוצה של אנשים שהחברות בו היא לבני 18 ומעלה ולתקופה רצופה.

ב. המפרסם פורנוגרפיית ילדים, לרבות הדמיה או ציור של קטין, דינו – מאסר 5 שנים.

ג. המשתמש בגופו של קטין להכנת פורנוגרפיית ילדים, דינו – מאסר 7 שנים.

ד. המפרסם פורנוגרפיית ילדים או המשתמש בגופו של קטין להכנת פורנוגרפיית ילדים, בידי האחראי על הקטין או בהסכמתו של האחראי, דינו של האחראי – מאסר 10 שנים.

ה. המחזיק ברשותו פורנוגרפיית ילדים או הצופה בפורנוגרפיית ילדים גם מבלי להחזיק בו, דינו – מאסר שנה אחת. בסעיף זה, למעט באקראי ובתום לב.

סעיף 214ב: הגנות

לא יראו אדם כעובר עבירה לפי סעיפים 205א, 205ג ו-214, אם העבירה נעשתה למטרה כשרה, לרבות לשם דיווח נכון והוגן כפי שנדרש בחוק זה, ובלבד שלא נעשו כדי לעודד מעשים אסורים לפי חוק זה.

סעיף 368ד: חובת דיווח

 1. היה לאדם יסוד סביר לחשוב כי לאחרונה נעברה עבירה בקטין בידי האחראי עליו, חובה על האדם לדווח על כך בהקדם האפשרי לעובד סוציאלי או למשטרה. העובר על הוראה זו, דינו - מאסר 3 חדשים.
 2. רופא, אחות, עובד חינוך, עובד סוציאלי, עובד שירותי רווחה, שוטר, פסיכולוג, קרימינולוג או עוסק במקצוע פרה-רפואי, וכן מנהל או איש צוות במעון או במוסד שבו נמצא קטין - שעקב עיסוקם במקצועם או בתפקידם היה להם יסוד סביר לחשוב כי נעברה עבירה בקטין בידי אחראי עליו - חובה עליהם לדווח על כך בהקדם האפשרי לעובד סוציאלי או למשטרה. העובר על הוראה זו, דינו - מאסר חצי שנה.
 3. היה לאחראי על קטין יסוד סביר לחשוב כי אחראי אחר ביצע בו עבירה, חובה עליו לדווח על כך בהקדם האפשרי לעובד סוציאלי או למשטרה. העובר על הוראה זו, דינו - מאסר חצי שנה.
 4. היה לאדם יסוד סביר לחשוב כי לאחרונה נעברה בקטין עבירת מין בידי בן משפחה מתחת לגיל 18, חובה על האדם לדווח על כך בהקדם האפשרי לעובד סוציאלי או למשטרה; העובר על הוראה זו, דינו – מאסר 3 חודשים.
 5. בעל מקצוע מהמנויים בסעיף קטן (2) לעיל, שעקב עיסוקו במקצועו או בתפקידו היה לו יסוד סביר לחשוב כי נעברה בקטין עבירת מין בידי בן משפחה מתחת לגיל 18, חובה עליו לדווח על כך בהקדם האפשרי לעובד סוציאלי או למשטרה. העובר על הוראה זו, דינו – מאסר חצי שנה.
 6. היה לאחראי על קטין יסוד סביר לחשוב כי נעברה בקטין עבירת מין בידי בן משפחה מתחת לגיל 18, חובה עליו לדווח על כך בהקדם האפשרי לעובד סוציאלי או למשטרה. העובר על הוראה זו, דינו – מאסר חצי שנה.
 7. נעברה בקטין הנמצא במעון, במוסד או במסגרת חינוכית או טיפולית אחרת, עבירת מין, חובה על מנהל או איש צוות במקום כאמור, לדווח על כך בהקדם האפשרי לעובד סוציאלי או למשטרה; העובר על הוראה זו, דינו - מאסר חצי שנה.
 8. חובת דיווח לפי סעיף זה לא תחול על קטין.
 9. עובד סוציאלי שמונה לפי חוק שקיבל דיווח לפי סעיף זה יעביר הדיווח למשטרה בצירוף המלצתו לפעול או להימנע מלפעול בקשר לדיווח, אלא אם כן קיבל אישור שלא להעביר את הדיווח למשטרה מאת אחת הוועדות שהקים שר המשפטים לעניין זה.
 10. הגיע למשטרה מידע לפי סעיף זה, תעביר אותו לעובד סוציאלי, ולא תפעל לפני שתיוועץ בו אלא אם כן נדרשת פעולה מיידית שאינה סובלת דיחוי. אם נדרשה פעולה מיידית - תועבר הדיווח לעובד הסוציאלי לאחר מכן.

לעניין זה, האחראי כולל הורה, מי שעליו האחריות למחייתו, לבריאותו, לחינוכו או לשלומו של קטין, בן משפחה של קטין מעל גיל 18 כולל בן זוגו של הורו, סבו או סבתו, צאצאו, אחיו או אחותו, גיסו או גיסתו, דודו או דודתו, בן זוגו של אומן, וכן הורהו של אומן, צאצאו של אומן, אחיו או אחותו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה, וכן גם בני 18 שהקטין מתגורר עמם או נמצא עמם דרך קבע ובלבד שקיימים ביניהם יחסי תלות או מרות.

חוק למניעת הטרדה מינית

סעיף 3: הטרדה מינית

א. הטרדה מינית היא כל אחד מהמעשים הבאים:

 1. סחיטה באיומים כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני.
 2. מעשה מגונה.
 3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות.
 4. התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות.
 5. התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.
 6. פרסום תצלום או וידאו של אדם שניתן לזהותו, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום, וזאת אלא אם מתקיים אחד מאלה:
  1. הפרסום נעשה בתום לב.
  2. הפרסום נעשה למטרה כשרה.
  3. יש בפרסום עניין ציבורי המצדיק אותו בנסיבות העניין, ובלבד שאינו כוזב, או שהוא הבעת דעה או ביקורת על בעל תפקיד ציבורי בקשר לתפקידו, והפרסום לא חרג מתחום הסביר לשם השגת מטרתו.
 7. הצעות או התייחסויות כאמור בסעיף קטן 3 ו-4 לעיל, המופנות לאנשים הבאים, גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות או בהתייחסויות האמורות:
  1. לחסר ישע – תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול.
  2. לקטין מתחת לגיל 15, ובלבד שהמטריד אינו קטין בעצמו.
  3. לקטין מעל לגיל 15 – תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול.
  4. למטופל, במסגרת טיפול נפשי, בריאותי, רפואי או פארה-רפואי – תוך ניצול תלות של המטופל במטפל.
  5. לעובד במסגרת יחסי עבודה – תוך ניצול מרות ביחסי עבודה.
  6. לתלמיד בכיתה י"ב, י"ג או י"ד, שאינו קטין, תוך ניצול יחסי מרות בלימודים.
  7. לסטודנט, הלומד במוסד המקנה השכלה עיונית, דתית או מקצועית לבוגרים, תוך ניצול יחסי מרות בלימודים.
  8. למשתקם (בהתאם לחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים), במסגרת תעסוקה – תוך ניצול יחסי מרות בתעסוקה או ניצול תלות.
  9. לאדם – תוך ניצול יחסי מרות או תלות, במסגרת הדרכה דתית או ייעוץ דתי או של מי שמתחזה לנציג רוחני או המציג את עצמו כבעל סגולות רוחניות מיוחדות.
  10. לאדם - על ידי עובד הציבור במילוי תפקידו או בקשר אליו ותוך שימוש לרעה בסמכותו – תוך ניצול יחסי מרות או תלות של האדם בעובד הציבור.
  11. לאדם עם מוגבלות המועסק במפעל מוגן – תוך ניצול יחסי מרות או תלות.

ב. התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא בעקבות הטרדה מינית כאמור לעיל.

סעיף 4: איסור הטרדה מינית והתנכלות

לא יטריד אדם מינית את זולתו ולא יתנכל לו בהתאם לאמור בסעיף 3 לעיל.

סעיף 5: עבירות פליליות

 1. המטריד מינית אדם כאמור בסעיף 3(א)(3), (4), (5) ו-(7) לעיל, דינו – מאסר שנתיים.
 2. המטריד מינית אדם כאמור בסעיף 3(א)(6) לעיל, דינו - מאסר 5 שנים.
 3. המתנכל לאדם כאמור בסעיף 3(ב), דינו - מאסר 3 שנים.
 4. הטריד אדם מינית אדם אחר ולאחר מכן התנכל לו, דינו - מאסר 4 שנים.
 5. מי שנפגע בעבירה לפי חוק זה, יחולו עליו הוראות סעיפים 2א ו-2ב לחוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים):
  1. בית המשפט לא ירשה חקירה בדבר עברו המיני.
  2. לבקשתו של הנפגע, תימסר עדותו שלא בנוכחות הנאשם אלא בנוכחות עורך דינו בלבד, בדרך שבה יכול הנאשם לצפות בו, לשמוע אותו ולהציג לו שאלות באמצעות עורך דינו.
 6. לא יפרסמו ברבים את זהותו של נפגע בעבירה לפי חוק זה, על פי הוראות סעיף 352 לחוק העונשין.

חוק איסור צריכת זנות

שימו לב כי חוק העונשין לעיל כולל התייחסות לעבירות רבות נוספות שקשורות לזנות, ואילו חוק זה עוסק רק בצריכת הזנות עצמה.

סעיף 2: איסור צריכת מעשה זנות

העושה אחד מאלו, והורשע בכך בבית משפט, עליו לשלם קנס של עד 75,300 ש"ח:

 1. מקבל שירותי זנות מזונה.
 2. נמצא במקום המשמש למעשי זנות, במטרה לקבל שירותי זנות.

סעיף 4: קנס ע"י משטרה

 1. בנוסף להרשעה ותשלום קנס לפי סעיף 2 לעיל, מי שמבצע את אחד המעשים שבסעיף 2, ייקנס בסך 2,000 ש"ח על ידי המשטרה.
 2. מי שנקנס בעבר, וחוזר ומבצע עבירה דומה נוספת, ייקנס ב-4,000 ש"ח.

ראו גם

קישורים חיצוניים